niedziela 19 maj 2024

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.


Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
  o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.


Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Czytaj więcej: Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Karty zapisu do przedszkola - ogłoszenie

Od 15 lutego do 26 lutego przyjmujemy karty zapisu do Przedszkola w Biskupicach: grupy młodszej i grupy "0" na rok szkolny 2021/2022.

Grupa "0" to dzieci urodzone w 2015 roku.

Karty są do pobrania w szkole, a także na stronie internetowej szkoły (linki poniżej)

 

Terminy elektronicznej rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników (kl. VIII i kl. 3 gimnazjum), ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas. Z szczegółami elektronicznej rekrutacji uczniowie zostaną zapoznani w szkole.

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

08.04.2019 08:00

15.05.2019 14:00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

14.06.2019

17.06.2019

Zmiana wyboru preferencji

21.06.2019

25.06.2019 14:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

04.07.2019 10:00

04.07.2019 10:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

04.07.2019 10:00

08.07.2019 14:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

12.07.2019 12:00

12.07.2019 12:00

Publikacja list przyjętych

Link do strony elektronicznej rekrutacji >>>>>tutaj

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego: ”RODO*, niniejszym informuje się, iż:

 1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 21-044 Trawniki, dalej, jako: Szkoła Podstawowa im. S. Batorego/Przedszkole Samorządowe.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Ewy Kowalskiej, z którym kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dziecka do Szkoły Podstawowej im. S. Batorego/Przedszkola Samorządowego . Przetwarzanie danych następuje w związku z realizacją przez Administratora danych obowiązków nałożonych przepisami prawa, a więc w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także art. 9 ust. 2 lit. c, g, f RODO. Aktem prawnym mającym
w przedmiotowym postępowaniu kluczowe zastosowanie jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ) Prawo oświatowe.

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres danych osobowych przetwarzanych w celu rekrutacji dziecka obejmuje treść powyższego formularza wniosku.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w szczególności zaś dane o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata mogą być wymieniane ( za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru ) pomiędzy szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji
i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ
w ramach prowadzonego przez siebie postępowania ( np. policja, prokuratura, sąd ).

Oprócz wskazanego powyżej przypadku dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.

Zgodnie z treścią art. 157 ust. 2 pkt 2 i art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo oświatoweSzkoła Podstawowa im. S. Batorego/Przedszkole Samorządowe , publikuje listę osób przyjętych.

Lista będzie wywieszona do chwili upłynięcia terminów wskazanych w art. 158 ust. 6-8 Prawa oświatowego.

 1. Okres przechowywania danych

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej, niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły ( zgodnie z art. 160 ust. 1 Prawa oświatowego ). W przypadku nieprzyjęcia dziecka, Szkoły Podstawowej im. S. Batorego/Przedszkola Samorządowego przechowuje jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły Podstawowej im. S. Batorego/Przedszkola Samorządowego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), czy żądania ich sprostowania i uzupełnienia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych
w art. 18 RODO. W związku z prowadzoną rekrutacją dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w związku z czym prawo do wniesienia sprzeciwu w trybie art. 21 RODO nie przysługuje. Analogicznie nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

Jednocześnie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy dojdą Państwo do wniosku, iż dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.

 1. Informacje o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem rangi ustawowej. Ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. S. Batorego/Przedszkola Samorządowego, a w konsekwencji – nieprzyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. S. Batorego/Przedszkola Samorządowego

 1. Sposób przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą one podlegać profilowaniu.

 1. Dodatkowa informacja

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

 

Oświadczenie >>>>>tutaj

Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Drodzy Gimnazjaliści!!!

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą vEdukacja Nabór.

W jednej bazie tego systemu znajdziecie 240 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, z następujących miast i powiatów: Bialskiego, Białej Podlaskiej, Biłgorajskiego, Chełmskiego, Chełma, Janowskiego, Krasnystawskiego, Kraśnickiego, Lubelskiego, Lublina, Łukowskiego, Opolskiego, Parczewskiego, Ryckiego, Świdnickiego, Włodawskiego            i Zamojskiego;

Pamiętajcie, że na podjęcie ostatecznych decyzji macie dużo czasu, gdyż proces wyboru szkół i składania podań będzie trwał od 14 maja br. do 15 czerwca br. 

Nasze gimnazjum nie ma możliwości aby założyć Wam konto do elektronicznej rekrutacji dlatego powinniście to zrobić samodzielnie, zapamiętując login, jaki zostanie Wam nadany w systemie i ustalone przez siebie hasło. Konto można założyć w szkole podczas zajęć z informatyki.

Link do strony elektronicznej rekrutacji>>>>>tutaj

Czytaj więcej: Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Szukaj

Popularne

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

 

Infolinia dla dzieci

BIP

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
696
Odsłon artykułów:
2907135
1---Kopia.jpg