niedziela 19 maj 2024

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Egzamin po VIII klasie

Wyniki egzaminu ósmoklasisty - maj 2021

Uczniowie klasy ósmej w tegorocznej sesji egzaminacyjnej uzyskali bardzo dobre wyniki.

W 9-cio stopniowej skali staninowej wynik szkoły przedstawia się następująco:

Język polski - stanin 7 

Matematyka - stanin 8 

Język angielski - stanin 5 

Gratulacje dla wszystkich uczniów klasy ósmej, wspaniałych wakacji i powodzenia w nowych szkołach :)

 

Egzamin ósmoklasisty 2021

Termin główny:

 1. Język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut
 2. Matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  - wydłużenie do 150 minut
 3. Język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –2 lipca 2021 r.

Termin przekazania wyników , zaświadczeń i informacji  - do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  - 9 lipca  2021 r.

 • Na egzamin uczniowie przychodzą co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem danej części egzaminu
 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Uczeń na egzaminie może posiadać małą butelkę wody.
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
 • Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne
 • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  - do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności,
 • Na matematyce uczniowie  wyrywają ze środka arkusza  8 stron tworzących   kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych w których zapisują rozwiązania zadań otwartych
 • Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (pkt. 7.5  -  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021/ aktualizacja) –

Link poniżej

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20E8%20Informacja%202020_2021%20AKTUALIZACJA.pdf

Wytyczne MEN, CKE i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. Egzaminu Ósmoklasisty.

Informacja o zasadach zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego .

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMNIU

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID- 19.
 1. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych , maskotek.
 1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 2. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos ( maseczką jedno- lub wielorazową).
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/ stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

12. Rodzice zdających uczniów , którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, z powodów całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, zgłaszają ten fakt do 18.05.2021 wychowawcy klasy.

W DNIU EGZAMINU

13.  Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu z 3-dniowym wyprzedzeniem zostanie przekazana rodzicom i uczniom klas ósmych informacja o godzinie, o której powinien stawić się w szkole oraz wyznaczonym dla konkretnego ucznia wejściu do budynku szkoły . Uczeń ustawia się (przed wejściem do szkoły) na wyznaczonej linii, zachowując wskazane odstępy. Po wejściu do szkoły pozostawia swoje rzeczy osobiste (np. plecak, kurtkę) w miejscu wyznaczonym przez dyżurującego nauczyciela.

14. Wrażeniami po egzaminie, zdający dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, (należy unikać spotkań w grupie).

 

Egzaminy próbne klasy ósmej

Egzaminy próbne w klasie 8 odbędą się w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Uczniowie przychodzący na egzamin próbny są zobwiązani posiadać maseczki do zakrycia nosa i ust. Po przyjściu na egzamin do szkoły, przed wejściem na salę egzaminacyjną obowiązuje dezynfekcjia rąk. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów próbnych można uzyskać u wychowawczyni klasy. Egzaminy w poszczególnych dniach rozpoczynają się o godzinie 8.00.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW:

 1. 24.02.2021 r. (środa) godz. 08.00 - język polski
 2. 25.02.2021 r. (czwartek) godz. 08.00 - matematyka
 3. 26.02.2021 r. (piątek) godz. 08.00 - język angielski

 

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Czytaj więcej >>>>>tutaj

 

Nowe terminy dotyczące egzaminu ósmoklasisty

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

W terminie głównym

1.      język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2.      matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3.      język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.

W terminie dodatkowym

1.      język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2.      matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3.      język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

1.      język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2.      matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3.      język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

do 31 lipca 2020 r.

 

Próbny egzamin ósmoklasisty - zdalny

W dniach 30.03 - 01.04.2020 r. odbędzie się Próbny egzamin ósmoklasisty (zdalny)

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:
 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki angielski

Czytaj więcej: Próbny egzamin ósmoklasisty - zdalny

Harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2018/2019

EGZAMIN GIMNAZJALNY

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
 •  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
 
EGZAMIN PO VIII KLASIE (ÓSMOKLASISTY)
 
1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00
 

Egzamin ósmoklasisty - informacje

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne tutaj. Poniżej podano informacje najważniejsze.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Źródło CKE >>>>>

Informacja na temat wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty

Egzamin gimnazjalny

Uczniowie III klasy gimnazjum będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. 

Wyniki będą dostępne w systemach informatycznych 14 czerwca br. od godz. 10:00. Logowanie do każdego z tych serwisów odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń już otrzymał bądź otrzyma od dyrektora szkoły, do której uczęszcz
 
 
Egzamin ósmoklasisty
 
Uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń będzie mógł otrzymać od dyrektora szkoły 12 czerwca br. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 14 czerwca br. od godz. 10:00
 
 

Egzamin ósmoklasisty - informacje dla uczniów

Egzamin odbywa się w kwietniu (15 - 17.04.2019 r.). Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Proszę na egzamin przynieść ważną legitymację szkolną.

 

Próbny egzamin ósmoklasisty

27.11.2018 (wtorek) - 09:00-11:00 Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 120 minut)

28.11.2018  (środa) - 09:00-10:40 Egzamin z matematyki (czas trwania: 100 minut)

29.11.2018  (czwartek) - 09:00-10:30 Egzamin z języka angielskiego (czas trwania: 90 minut)

Próbne egzaminy zostaną przeprowadzone zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas egzaminu w kwietniu 2019 r. Uczniów obowiązuje strój oficjalny.

 

Szukaj

Popularne

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

 

Infolinia dla dzieci

BIP

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
696
Odsłon artykułów:
2907053
001.jpg