poniedziałek 17 czerwiec 2024

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Pedagog szkolny

Klub madiatora

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez psychologa i mediatora z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku, przygotowujących ich do pełnienia roli mediatora rówieśniczego. Podczas spotkań uczniowie zdobyli wiedzę i rozwinęli umiejętności z zakresu prowadzenia mediacji rówieśniczych. Poznali również alternatywne formy rozwiazywania sporów, konfliktów, problemów między dziećmi i młodzieżą. Po zakończeniu szkolenia uczniowie otrzymali dyplomy.

 A oto lista naszych mediatorów:

Klasa V:

Emili Kapełuś

Martyna Nowak

Adrian Pietrzyk

Klasa VI:

Natalia Włusek

Lena Wójcik

Jakub Dejnek

Klasa VII:

Martyna Jonik

Zuzanna Wrońska

Filip Masolak

Wszystkim mediatorom gratulujemy i życzymy pomyślnego rozwiązywania konfliktów uczniowskich.

 

Zadania wychowawcze i profilaktyczne na rok szkolny 2023/2024

Zadania wychowawcze i profilaktyczne na rok szkolny 2023/2024

 1. Realizowanie pasji dzieci oraz rozwijanie ciekawości i kreatywności poprzez wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 1. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania oraz budowania motywacji do nauki. Uzdolnienia jako alternatywnej, pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzeby podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej.
 1. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym poprzez wspieranie uczniów mających trudności w nauce i w przystosowaniu w grupie poprzez diagnozowanie trudności, dostosowanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów, organizowania pomocy koleżeńskiej.
 1. Doskonalenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 1. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.
 1. Wprowadzenie zasady nieużywania przez uczniów telefonów, smartfonów, tabletów i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
 1. Wdrażanie do aktywnego działania na rzecz własnego zdrowia. Podejmowanie przez nauczycieli  inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 1. Ukazywanie zdrowotnych, społecznych oraz moralnych następstw uzależnień: alkoholizm, nikotynizm, narkomanii, przestrzeganie przed używaniem preparatów, zwanych „dopalaczami” oraz ukazywanie szkodliwości napojów energetyzujących.
 1. W ramach zebrań klasowych podejmowanie działań zmierzających do uświadomienia rodzicom ich roli w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności od Internetu, w tym mediów społecznościowych.

Informacja dla rodziców

Ile 11 latek może korzystać z telefonu? - Swyft
 
Drogi Rodzicu! 
Czy wiesz, że według Światowej Organizacji Zdrowia dziecko w wieku od 2 do 4 latnie powinno spędzać przed ekranem więcej niż godzina dziennie, natomiast dziecko w wieku od 5 do 17 lat nie więcej niż dwie godziny w ciągu dnia?
(Rekomendacje te odnoszą się do czasu wolnego, poza nauką.)
Zagrożenia dla rozwoju dziecka wynikające z nadmiernego korzystania z mediów:
 • Opóźnienie rozwoju mowy,
 •  Zahamowanie rozwoju aktywności twórczej i wyobraźni,
 • Obniżenie poziomu koncentracji uwagi i zdolności do logicznego myślenia
 •  Trudności z pamięcią,
 • Nadmierna drażliwość, nadpobudliwość, rozkojarzenie,
 • Trudności w zakresie rozwoju emocjonalno-społecznego (niepewność, lęk, obniżony nastrój, agresja słowna i fizyczna),
 •  Utrata zainteresowań i umiejętności organizowania zabawy,
 •  Utożsamianie rzeczywistości z fikcyjnymi obrazami
 •  Zwiększone ryzyko wystąpienia nadwagi, chorób wzroku, wad postawy i chorób układu kostnego,
 • Uzależnienie od mediów.
Działania, które warto podejmować, aby korzystanie z mediów było bezpieczne dla dzieci:
 • Należy przestrzegać zalecanego czasu korzystania z mediów przez określone grupy wiekowe.
 •  Czas spędzany przed ekranem nie powinien zastępować spaceru, zabawy czy wspólnego czytania bajek.
 •  Korzystanie z mediów powinno odbywać się pod stałą kontrolą rodzica (wspólne oglądanie filmów czy innych programów stwarza możliwości nawiązania i utrzymania więzi).
 •  Oglądane przez dzieci treści powinny być zawsze wcześniej znane rodzicowi.
 • Warto przeprowadzać z dzieckiem rozmowy na temat różnic między fikcją na ekranie a rzeczywistym życiem oraz kształtować krytyczną postawe wobec telewizyjnych obrazów.
 •  Należy wyłączać telewizor podczas spożywania posiłków, zabawy, rodzinnych uroczystości, itp.
 • Dwie godziny przed snem należy wprowadzać wyciszenie i dziecko nie powinno korzystać w tym czasie z żadnych mediów.
 • Warto ustalać z dzieckiem (tak by nie było zaskakiwane nagłym wyłączeniem bajki) ile czasu może być przeznaczone na korzystanie z ekranów i konsekwentnie tego pilnować.
 • Korzystne może być wspólne opracowanie domowego regulaminu korzystania z mediów.
 • Po włączeniu dziecku bajki w Internecie warto przechodzić na tryb offline, tak by nie było ono narażone na wpływ niespodziewanych reklam lub nie włączały się kolejne, nie kontrolowane treści.
 • Nie jest korzystne dla rozwoju dziecka wykorzystywanie mediów do wymierzania nagrody lub kary.
 • Ważne jest, aby rodzic również przeanalizował swoje nawyki związane z korzystaniem z mediów oraz ich wpływ na dziecko.
 • Należy wybierać dla dziecka treści w mediach, zwracając uwagę na wartości edukacyjne, czas emisji i ładunek emocjonalny!

 

Kodeks szkoły bez przemocy

Koledzy chodzą do szkoły płaskie wektor ilustracja. para uczniów w mundurze, trzymając się za ręce na białym tle postaci z kreskówek.Kodeks szkoły bez przemocy
1. Szkoła jest jednością.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz
pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm i wartości.
 
2. Wszyscy się szanujemy i akceptujemy.
Rodzina szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia
pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy
społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i akceptują, nie zachowują się wobec siebie
agresywnie.
3. Razem działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, jasno określający obowiązujące normy,
procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania
konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady dotyczą
wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników
niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.
 
4. „Mamy oczy szeroko otwarte”.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania
systemu przeciwdziałania przemocy są monitorowane oraz podlegają ewaluacji.
5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią
pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.
 
6. Doskonalimy się zawodowo.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z
zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.
7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
W szkole organizuje się uczniom zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności
psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.
8. Współpracujemy z rodzicami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami, włącza ich do tworzenia
systemu przeciwdziałania przemocy i obejmuje działaniami edukacyjnymi.
9. Nasi partnerzy.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań
profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy.
10. Promujemy pozytywne wzorce zachowań.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.
 
 

HARMONOGRAM PRACY PSYCHOLOGA

HARMONOGRAM PRACY PSYCHOLOGA -Aleksndra Pierzchała
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
 
Poniedziałek 12.15-16.00
Wtorek 12.30-14.00
Czwartek 7.45-11.30

 

 

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO w roku szkolnym 2023/2024

 

 Dzień tygodnia:  Godzina:  Pedagog:
 Poniedziałek

 9.25 - 11.25

12.20 – 12.50

Anna Niewęgłowska-Maik

 Poniedziałek

12.20 -13.05

Anna Pawłowska
Wtorek

11.30 -12.15

Anna Pawłowska
 Środa 10.00 – 12.30

Anna Niewęgłowska-Maik

 

Czwartek

10.15 – 11.15

 Anna Pawłowska

 

 

Zadania wychowawcze i profilaktyczne na rok szkolny 2022/2023

Zadania wychowawcze i profilaktyczne na rok szkolny 2022/2023

 1. Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 2. Wychowywanie uczniów zmierzające do osiągnięcia dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 3. Promowanie działalności wolontariatu dydaktycznego „uczniowie- uczniom” jako jednej z form pomocy w nauce uczniom z trudnościami.
 4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów (min. eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, kształtowanie umiejętności interpersonalnych, prawidłowych relacji, sposobów rozwiązywania konfliktów, sposobów efektywnego uczenia się, itp.).
 5. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

 

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

HARMONOGRAM  PRACY  PEDAGOGA  SZKOLNEGO w roku szkolnym 2023/2024

Dzień tygodnia: Godzina:
Wtorek

9:55 – 12:15

14:15 – 14:55

Środa

7:45 – 11:25

Piątek

7:10 – 10:25

 

 

 

Podkategorie

Szukaj

Popularne

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

 

Infolinia dla dzieci

BIP

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
719
Odsłon artykułów:
3056454
aa.jpg