sobota 20 lipiec 2024

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Skargi i wnioski

Regulamin przyjmowania skarg i wniosków

ZESPÓŁ Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego w Biskupicach

Regulamin przyjmowania skarg i wniosków

I

Postanowienia ogólne

&1

 1. Skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic (opiekun prawny), ustawowy przedstawiciel (rzecznik praw, pedagog), pracownik szkoły, instytucje pozaszkolne i inne osoby fizyczne lub prawne.
 2. Skargi i wnioski adresowane są do dyrektora szkoły.
 3. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor.
 4. Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji lub jasno sformułowany wniosek.
 5. Skargi i wnioski powinny być składane w formie:
 • pisemnej (osobiście w sekretariacie Szkoły, za pośrednictwem poczty, telefaksem lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
 • ustnej do protokołu (zał.1)
 1. Skargi i wnioski bez danych osobowych zgłaszającego (anonimy) nie będą rozpatrywane.
 2. Wnoszący skargę lub wniosek może poprosić o nieujawnianie danych w trakcie trwania procedury wyjaśniającej, z zastrzeżeniem, że jego dane zostaną wpisane do rejestru skarg i wniosków.
 3. Wnoszący skargę lub zgłaszający wniosek powinien jasno i precyzyjnie sformułować jej przedmiot.

& 2

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 1. Wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są codziennie w godzinach pracy przez:
 • Dyrektora szkoły;
 • Wicedyrektorów;
 • Sekretarza szkoły.
 1. Pracownik przyjmujący skargę/ wniosek potwierdza złożenie skargi/wniosku, jeżeli osoba je wnosząca zażąda potwierdzenia.
 2. Pracownik przyjmujący skargę/ wniosek obowiązany jest przekazać informację dyrektorowi szkoły

&3

Rejestr skarg i wniosków

 1. Każdą skargę / wniosek wpisuje się do rejestru skarg i wniosków.
 2. W szkole prowadzi się rejestr skarg i wniosków wg wzoru ( załącznik 2).
 3. Rejestr skarg i wniosków przechowuje się w sekretariacie szkoły.
 4. Rejestr skarg i wniosków posiada następujące rubryki:
 • liczba porządkowa;
 • data rejestrowania skargi/wniosku i przewidywanego jej rozpatrzenia ;
 • adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek;
 • informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek;
 • imię i nazwisko osoby prowadzącej procedurę rozpatrzenia skargi / wniosku;
 • data zakończenia rozpatrzenia;
 • uwagi nt. przebiegu procedury i wniosków płynących z jej zakończenia.
 1. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

&4

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 1. Dyrektor może upoważnić innego pracownika szkoły do rozpatrzenia danej skargi lub wniosku – czasowo lub na stałe.
 2. Pracownik upoważniony do rozpatrywania skarg/wniosków jest zobowiązany przestrzegać następującej kolejności działań:
 • przyjęcie, kwalifikowanie i rejestracja skargi/wniosku;
 • analiza treści skargi/wniosku;
 • określenie i wyszczególnienie zarzutów / wniosków;
 • analiza zarzutów / wniosków w aspekcie prawnym;
 • zaplanowanie trybu działań / czynności postępowania wyjaśniającego.
 1. Czynności postępowania wyjaśniającego obejmują:
 • ustalenie źródeł informacji;
 • ustalenie wykazu dokumentów przewidzianych do kontroli, badania;
 • przygotowanie narzędzi wspomagających wyjaśnienie sprawy (np. ankiet, listy pytań, kwestionariusza wywiadu, arkusza diagnostycznego, itp.);
 • analiza zebranych materiałów w postępowaniu wyjaśniającym;
 • ustalenie stanu faktycznego;
 • odniesienie się do stanu prawnego i zasadności zarzutów;
 • opracowanie odpowiedzi na skargę/ wniosek;
 • sformułowanie wniosków do dalszej pracy celem poprawy wskazanego obszaru pracy szkoły, w przypadku , gdy skarga / wniosek były zasadne;
 • przygotowanie informacji zwrotnej dla wnoszącego skargę / wniosek.
 1. Jeżeli skarga dotyczy pracownika szkoły, podczas rozmów rozpatrującego skargę z tym pracownikiem na jego żądanie może być obecny przedstawiciel związków zawodowych.

&5

Dokumentowanie procedury rozpatrywania skargi / wniosku

 1. Dokumentacja powinna zawierać:
 • oryginał skargi/wniosku;
 • notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego;
 • materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku (jeśli zajdzie potrzeba);
 • kopię pisma z informacją zwrotną do zgłaszającego skargę / wniosek
 • potwierdzenie wysłania odpowiedzi na skargę / wniosek;
 1. Pełna dokumentacja przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

&6

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

 1. Skargę/wniosek rozpatruje się bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż miesiąc.
 2. W wyjątkowych sprawach termin ten może być wydłużony.
 3. W przypadku wydłużenia czasu określonego w p. 1. należy powiadomić o tym wnoszącego skargę lub wniosek.

Załączniki:

1) protokół przyjęcia skargi ustnej,

2) wzór rejestru skarg i wniosków

3) wzór notatki służbowej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Złóż skargę lub wniosek

Szukaj

Popularne

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

 

Infolinia dla dzieci

BIP

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
725
Odsłon artykułów:
3259942
a.jpg