środa 31 maj 2023

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Nauczanie zdalne

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH NA CZAS NAUKI ZDALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Od dnia 25.03.2020r. nauczyciele Zespołu realizują podstawę programową zdalnie wykorzystując dostępne narzędzia, formy i metody pracy online, tj.: mail, komunikatory, Microsoft Teams, Google classroom oraz dostępne portale edukacyjne udostępniane przez wydawnictwa szkolne i MEN.
 2. Uczniowie otrzymują od nauczycieli wskazówki do opracowania wskazanych treści w różnej formie: scenariusze lekcji z kartami pracy, filmami edukacyjnymi, linkami do platform edukacyjnych, treści do realizacji z podręcznika przedmiotowego, testy online, prezentacje multimedialne i inne dostępne zgodnie z tygodniowym planem zajęć dydaktycznych.
 3. Nauczyciele biorą pod uwagę równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.
 4. Starają się różnicować zajęcia w każdym dniu.
 5. Nauczyciele monitorują prace uczniów w ten sposób, aby uczeń pracował przy użyciu komputera, ale także w taki sposób, aby komputer nie był mu niezbędny.
 6. Nauczyciele dokonują oceny pracy uczniów.
 7. Ocenie podlegają:
 • rozwiązania zadawanych prac uczniom tj.: karty pracy, zadania tekstowe, referaty, prezentacje, zdjęcia prac, filmy, i terminowość ich wykonywania;
 • aktywność uczniów w czasie spotkań z nauczycielem online oraz odpowiedzi indywidualne podczas tych lekcji;
 • testy sprawdzające opanowanie treści programowych organizowane online;
 • zeszyty i ćwiczenia
 1. Oceniając prace uczniów nauczyciele wezmą pod uwagę zaangażowanie uczniów, ich aktywność i motywacje oraz sytuacje ucznia np. problemy techniczne ze sprzętem, słaby internet.
 2. Informacja o ocenie zostanie przekazana przez nauczyciela przedmiotu uczniowi podczas zajęć oraz w dzienniku elektronicznym.
 3. Rodzice są zobowiązani zapoznawać się systematycznie z ocenami oraz informacjami na temat ucznia w dzienniku elektronicznym.

Biskupice 28.10.2020r.

 

Zasady organizacji nauki zdalnej

Zasady organizacji nauczania

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

w Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 1. Nauczanie na odległość odbywać się będzie w czasie określonym zarządzeniem dyrektora szkoły i będzie dotyczyć oddziałów zapisanych w tym zarządzeniu.
 1. Lekcje zdalne będą prowadzone z wykorzystaniem oprogramowania Office 365,
  ze szczególnym uwzględnieniem Teams, a ich dokumentacja będzie prowadzona w dzienniku elektronicznym Librus.
 1. Wszyscy uczniowie i nauczyciele ZPO w Biskupicach otrzymali nieodpłatny dostęp do platformy Office 365, z której mogą korzystać tylko do celów związanych realizacją zadań edukacyjnych.
 1. Uczniowie zobowiązani są do korzystania z aplikacji Office 365 w tym z Teamas zgodnie z ich przeznaczeniem i w ramach ogólnie przyjętych norm społecznych i etykiety. Zabrania się uczniom tworzenia własnych grup. Nowe grupy mogą tworzyć jedynie nauczyciele oraz administrator.
 1. Wszelkie nadużycia i niewłaściwe zachowania w przestrzeni wirtualnej podczas nauki zdalnej będą podlegały odpowiednim konsekwencjom przewidzianym w statucie szkoły. W sytuacjach rażących naruszeń, sprawy będą zgłaszane odpowiednim organom zewnętrznym.
 1. W przypadku zajęć indywidualnych, zwłaszcza dla uczniów z niepełnosprawnościami dopuszczalne jest wykorzystanie innych platform pracy
  na odległość.
 1. Nauczanie na odległość realizowane będzie wg aktualnie obowiązującego planu zajęć. Plan ten w miarę możliwości będzie uwzględniał równomierne obciążenie uczniów, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów, łączenie naprzemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich używania, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. Dopuszczalne jest modyfikowanie planu przez dyrekcję szkoły na czas nauki zdalnej.
 1. Nauczanie zdalne będzie realizowane w formie bezpośrednich zajęć online
  z nauczycielami oraz zajęć, w ramach których uczniowie będą samodzielnie pracować na podstawie materiałów udostępnionych przez nauczycieli.
 1. Nauczyciel, realizując zajęcia na odległość, systematycznie przekazuje uczniom tematy lekcji, zakres materiału do realizacji oraz źródła, z jakich uczeń i rodzic mogą skorzystać podczas pracy w domu.
 1. Bezpośrednie zajęcia online trwają nie krócej niż 30 minut i nie dłużej niż 60 min. Pozostały czas lekcji może być przeznaczony na konsultacje z uczniami, sprawy techniczne np.: logowanie się na platformę, nawiązywanie połączenia, wylogowanie się itp. Zajęcia rozpoczyna i kończy zawsze nauczyciel.
 1. Uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach oraz do zapoznania się
  z udostępnianymi materiałami i wykonania określonych przez nauczycieli zadań i ćwiczeń. Podczas zajęć online uczniowie są zobowiązani do włączania na polecenie nauczyciela kamer i mikrofonów.
 1. Podczas zajęć zdalnych sprawdzana będzie obecność uczniów i odnotowywana w dzienniku elektronicznym oraz uwzględniane będą raporty obecności pobierane z platformy Teams.
 1. W przypadku uzasadnionej nieobecności ucznia na zajęciach zdalnych, rodzic może usprawiedliwić tę nieobecność.
 1. Praca zdalna uczniów i ich aktywność będą monitorowane, weryfikowane
  i oceniane przez nauczycieli na zasadach określonych w statucie szkoły oraz w przedmiotowych systemach oceniania oraz „ Zasadach oceniania uczniów na czas nauki zdalnej „ Oceny będą wpisywane do e-dziennika.
 1. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, dostosowują sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z opinii PPP oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze i inne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców lub uczniów powracających z zagranicy prowadzą je w formie online i publikują materiały do realizacji przez uczniów. W/w zajęcia mogą być za zgodą rodziców lub opiekunów prowadzone w szkole.
 1. Konsultacje dla rodziców będą prowadzone w razie potrzeb, poprzez e-dziennik,
  a dla uczniów poprzez Teams. Istnieje możliwość spotkań z rodzicami –po uprzednim umówieniu – na terenie szkoły.

Biskupice 28.10.2020r.

 

Narzędzia do komunikacji i nauki zdalnej

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

Zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Musimy być przygotowani na różny rozwój wydarzeń. Mamy nadzieję, że proponowane rozwiązania będą tylko uzupełnieniem procesu edukacyjnego, a nie podstawowym narzędziem. Możliwość zastosowania niżej wymienionych narzędzi będzie wymagała od Państwa wykonania pewnych czynności i procedur. Narzędzia z których planujemy korzystać to: G-suit z aplikacją Classroom (Google), Oficce 365 z aplikacją Teams (Microsoft), strona internetowa szkoły oraz dziennik elektroniczny Librus. Poniżej podamy czynności i procedury jakie należy wykonać by można było korzystać z wyżej wymienionych usług.

Czytaj więcej: Narzędzia do komunikacji i nauki zdalnej

Informacja dotycząca planu lekcji

Szanowni Państwo!

Drodzy Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie!

W związku z zaistniałą w naszym kraju sytuacją epidemii koronawirusa powodującego chorobę COVID-19, zajęcia szkolne w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach nie odbywają się na terenie placówki.

Opracowaliśmy plan lekcji/zajęć z uczniami, który będzie obowiązywał od przyszłego poniedziałku do odwołania.

Plan uwzględnia część najważniejszych przedmiotów objętych Podstawą Programową oraz określa ilość tygodniową godzin, które zalecane są do realizacji przez ucznia. Nie znaczy to, że pozostałe przedmioty nieuwzględnione w planie nie będą realizowane.

Sposób realizacji będzie się odbywał przy uwzględnieniu możliwości czasowych, technicznych ze strony uczniów i nauczycieli oraz po wcześniejszej konsultacji z innymi nauczycielami i wychowawcami.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca planu lekcji

Komunikat Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie
Dotyczy planu zajęć w czasie trwania nauczania zdalnego:
Klasy I-III - nauczyciele - wychowawcy indywidualnie monitorują ilość zadawanych prac i zajęć oraz ilość i jakość kontaktów z uczniami i rodzicami. Jeżeli będzie możliwość prowadzenia zajęć online nauczyciele będą informować w jakich godzinach będą prowadzone w/w zajęcia.
Klasy IV-VIII - zajęcia według ustalonego planu zajęć.
Godziny umieszczone na planie nie zawsze będą oznaczać pracę online na żywo. W tych ustalonych godzinach uczniowie mają pracować na materiałach otrzymanych od nauczycieli.
Formy i metody oraz sposoby komunikacji będą ustalone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. W miarę możliwości niektóre prace będą oceniane.
Szanowni Rodzice prosimy o wyrozumiałość i współpracę. Uczniów prosimy o systematyczną pracą oraz w razie problemów o kontaktowanie się z wychowawcami.
 

Materiały do pracy dla dzieci z grupy 3,4-latków

Witam! Moja kolejna propozycja na wspólne wykonanie pracy plastycznej to :  marzanna. Prace można wykonać z dostępnych w domu materiałów,(tj.  patyki, gazety,bibuła, drewno, papier,itp. ) bądź wykonać pracę plastyczną na kartonie czyli rysunek ,wyklejanka, wydzieranka.  Proszę przesyłać zdjęcia wykonanych prac na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Prace proszę przesyłać do poniedziałku (23.03) włącznie.
Pozdrawiam ,Wychowawca 
 

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat kształcenia na odległość

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Źródło MEN >>>>> czytaj dalej

 

Materiały egzaminacyjne dla 8-klasistów

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania! Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę www.cke.gov.pl

 

Nauka zdalna - komunikat

Szanowni Rodzice, Uczniowie

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach podjął decyzję o zawieszeniu wszystkich procesów dydaktycznych realizowanych w formie tradycyjnej.

W celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji podstawy programowej, Ministerstwo wskazuje na zastąpienie tradycyjnego nauczania zajęciami prowadzonymi zdalnie.

Nauczyciele skontaktują się z uczniami za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przekazania informacji dotyczących zdalnego nauczania. Gdyby informacje nie dotarły do wszystkich uczniów prosimy o przekazywanie tych informacji pomiędzy uczniami za pomocą środków elektronicznych (poczta, komunikatory, media społecznościowe itp.).

Na stronie internetowej szkoły będą się także ukazywały komunikaty dotyczące nauki online skierowane do poszczególnych grup uczniów i klas.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, proszę kontaktować się ze szkołą drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Czytaj więcej: Nauka zdalna - komunikat

Szukaj

Popularne

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

 

Infolinia dla dzieci

BIP

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
562
Odsłon artykułów:
1301234
001.jpg