sobota 20 lipiec 2024

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Przetargi

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,,Laboratoria Przyszłości''

Data publikacji: 06.12.2021

Cel zapytanie ofertowego

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach w ramach projektu “Laboratoria Przyszłości”.

Nawa i adres zamawiającego

Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach

Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

www.zpobiskupice.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedmiot zapytania ofertowego

 1. Przedmiot zamówienia składa się z wyposażenia i pomocy dydaktycznych z akcesoriami oraz dodatkowym wsparciem do sal dydaktycznych zgodnym z załącznikiem numer 1.
 2. Szczegółowy opis przedmiot zapytania ofertowego stanowi załącznik numer 1 do powyższego zapytania ofertowego.
 3. Dokonanie przedmiotu zapytania ofertowego nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz umową, której wzór stanowi Załącznik numer 2.
 4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w 1 gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru, w tym, w szczególności wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806) – jeśli dotyczy.
 5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE.
 6. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcy gwarancji.
 7. Opłacenie zamówienia odbędzie się na podstawie faktury pro forma wystawionej po akceptacji przedmiotu zapytania ofertowego na bazie formularza zamówienia lub umowy.

Termin realizacji zamówienia i kary umowne

 1. Planowany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego wypada najpóźniej do 30 kwietnia 2022 roku.
 2. Przekroczenie ww. najpóźniejszego terminu dostawy będzie wiązało się z karami umownymi, wyszczególnionymi w treści umowy.

Opis przygotowania oferty

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na części przedmiotu zapytania ofertowego.
 2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w pliku PDF zgodnym z Załącznikiem nr 3.
 3. Ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej na adres email Szkoły.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci papierowej. Oferty złożone w postaci papierowej będą odrzucane.
 5. Oferty niekompletne będą odrzucane w postępowaniu.

Termin składania ofert

 1. Ofertę należy przesłać na wskazany adres email szkoły do 10.12.2021r..
 2. Złożone oferty można zmieniać i aktualizować przed upływem terminu składania ofert zgodnie z opisem przygotowania oferty.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu...

Zapytanie ofertowe - serwis oczyszczalni ścieków JPR SYSTEM ze złożem biologicznym

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach zaprasza do składania oferty cenowej dotyczącej:

Zamówienie udzielone będzie w trybie postępowania konkurencyjnego, dla którego nie stosuje się procedur ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U . z 2019 roku poz. 860 ze zm.)

 

Przedmiot zamówienia:

Serwis oczyszczalni ścieków JPR SYSTEM ze złożem biologicznym

 1. Termin realizacji zamówienia:

od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku.

 1. Miejsce i sposób uzyskania zapytania ofertowego:

Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 21-044 Trawniki Tel.(81) 58 59 003

 1. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.
 1. Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

- dokumenty wykazujące uprawnienia do wykonania usługi

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- formularz oferty- załącznik

Jeżeli Państwo są zainteresowani, prosimy o przesłanie oferty na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10.12.2021r do godz. 12ºº                      

     Nie dopuszcza się udzielenia zamówień częściowych i wariantowych.

 1. Zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem celem dokonania    dalszych ustaleń, co do wykonania przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - serwis oczyszczalni ścieków JPR SYSTEM ze złożem biologicznym

Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu oraz kontroli stanu technicznego sprawności instalacji przewodów kominowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej w budynku szkoły oraz sali gimnastycznej

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach zaprasza do składania oferty cenowej dotyczącej:

Wykonanie rocznego przeglądu oraz kontroli stanu technicznego sprawności instalacji przewodów kominowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej w budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zakres okresowej kontroli zgodny z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.), w zakresie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Zamówienie udzielone będzie w trybie postępowania konkurencyjnego, dla którego nie stosuje się procedur ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U . z 2019 roku poz. 860 ze zm.)

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Roczny przegląd oraz kontrola stanu technicznego sprawności instalacji przewodów kominowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej, sprawdzenie prawidłowości połączeń olejowych w kotłowni w  budynku szkoły oraz sali gimnastycznej.

           

 1. Termin realizacji zamówienia:

od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2025r.

 1. Miejsce i sposób uzyskania zapytania ofertowego:

Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15

 21-044 Trawniki

 Tel.(81) 58 59 003

 1. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.
 2. Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

- dokumenty wykazujące uprawnienia do wykonania usługi

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- formularz oferty- załącznik  

Jeżeli Państwo są zainteresowani, prosimy o przesłanie oferty  na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10.12.2021r do godz. 12ºº                      

Nie dopuszcza się udzielenia zamówień częściowych i wariantowych.

 1. Zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem celem dokonania dalszych ustaleń, co do wykonania przedmiotu zamówienia.  

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu oraz kontroli stanu technicznego sprawności...

Zaproszenie do składania ofert na zakup oleju

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na zakup oleju w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2019.1843 tekst jednolity.)

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach

 1. Piłsudskiego 15, 21-044 Trawniki

zaprasza do składania ofert w postępowaniu udzielenie zamówienia, do których nie stosuje się ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS” w ilości 23 000 litrów na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. miejsce realizacji dostawy : Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15

 1. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

09135100-5- Olej opałowy

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie zaproszenie

www.zpobiskupice.pl

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 lub telefonicznie pod nr (81) 58-59-003

Uprawniony do kontaktu: Anna Zaborowska, Milena Wiśniewska-Malesza, Ewa Rzepczyńska w godz. od 800-1200

 1. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej

 1. Termin wykonania zamówienia :

od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert na zakup oleju

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: usługę konserwację i przeglądu urządzeń kotłowni olejowej

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach ogłasza zaproszenie do składania ofert przez Państwa firmę na zawarcie umowy w zakresie obsługi serwisowej i konserwacji kotłowni olejowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach.

Zamówienie udzielone będzie w trybie postępowania konkurencyjnego, dla którego nie stosuje się procedur ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U . z 2019 roku poz. 860 ze zm.)

 1. Termin realizacji zamówienia:

od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023roku.

W zakresie oferty wchodzić będzie stała obsługa kotłowni olejowej w zakresie obsługi i konserwacji następujących elementów kotłowni:

 1. Kotły olejowe firmy TORUS TYP: T-KS       - 2 kpl
 2. Palniki olejowe firmy TORUS TYP: T-KS     - 2 kpl
 3. Automatyka sterująca kotłownią.                   - 1 kpl
 4. Automatyka zabezpieczająca.                          - 1 kpl
 5. Automatyka kontrolno pomiarowa.                 - 1 kpl
 6. Zasobnik ciepłej wody użytkowej.                   - 1 kpl
 7. Zbiornik oleju wraz z instalacją olejową.         - 1 kpl
 8. Rozdzielacze pompy w obrębie kotłowni.       - 1 kpl

Przy wyborze ofert będziemy analizować:

    Cenę za przegląd zgodnie z przepisami i DTR urządzeń.

Jeżeli Państwo są zainteresowani, prosimy o przesłanie oferty na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10.12.2021r do godz. 12ºº 

Czytaj więcej: Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: usługę konserwację i przeglądu urządzeń kotłowni olejowej

Zaproszenie do składania ofert na zakup oleju opałowego

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na zakup oleju w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 3 października 2018r PZP (Dz. U. z 2018r. poz 1986 tekst jednolity.)

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach

Piłsudskiego 15, 21-044 Trawniki

zaprasza do składania ofert w postępowaniu udzielenie zamówienia, do których nie stosuje się ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS” w ilości 23 000 litrów na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

09135100-5- Olej opałowy

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie zaproszenie

www.zpobiskupice.c0.pl

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego- Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach             ul. Piłsudskiego 15 lub telefonicznie pod nr (81) 58-59-003

Uprawniony do kontaktu: Anna Zaborowska, Barbara Hanc, Ewa Rzepczyńska w godz. od 800-1400

 1. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej

 1. Termin wykonania zamówienia :

od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert na zakup oleju opałowego

Szukaj

Popularne

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

 

Infolinia dla dzieci

BIP

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
725
Odsłon artykułów:
3260086
001.jpg