niedziela 19 maj 2024

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Historia szkoły

Historia szkoły w Biskupicach

Histo­ria oświaty w Bisku­pi­cach sięga II połowy XV wieku, kiedy to w 1452 roku została zało­żona szkoła para­fialna. Kolejne infor­ma­cje o szkole poja­wiają się dopiero w roku 1921. W tym roku w wyniku pożaru spa­liła się szkoła wybu­do­wana jesz­cze z pole­ce­nia władz car­skich.

Od pożaru w 1921 r. na potrzeby szkol­nic­twa wynaj­mo­wano różne budynki. Naj­dłu­żej szkoła mie­ściła się w domu miesz­kal­nym P. Jana Mazur­kie­wi­cza (od 1922 roku). Była to 4– kla­sowa Pow­szechna Szkoła Ludowa. Lek­cje odby­wały się także w domu Pań­stwa Pod­ko­wów.

14 lutego 1926 roku na zebra­niu pod­jęto decy­zję o budo­wie w Bisku­pi­cach Domu Ludo­wego z prze­zna­cze­niem na szkołę. Kamień węgielny wmu­ro­wano 8 lipca 1926 roku. Rok szkolny 1928/1929 roz­po­czął się w nowym budynku szkol­nym, w któ­rym wykoń­czone były 4 sale na par­te­rze, kory­tarz i kan­ce­la­ria.

11 listo­pada 1928 roku, po uro­czy­stym nabo­żeń­stwie, nastą­piło odsło­nię­cie i poświę­ce­nie wmu­ro­wa­nej mar­mu­ro­wej tablicy pamiąt­ko­wej.

W roku szkol­nym 1929/1930 oddano do użytku kolejne 2 sale znaj­du­jące się na pię­trze.

Pierw­szym kie­row­ni­kiem szkoły został P. Wła­dy­sław Budyń­ski. Z ini­cja­tywy jego żony Sta­ni­sławy Budyń­skiej i przy udziale i współ­pracy rodzi­ców i dzieci zaczęto gro­ma­dzić fun­du­sze na zakup sztan­daru szkol­nego.

W stycz­niu 1931 roku do szkoły zaku­piono 1 tablicę, 9 sto­łów, 38 krze­seł, 2 dra­biny do ćwi­czeń, 2 ławki szwedz­kie, 6 por­tre­tów opra­wio­nych Mar­szałka Pił­sud­skiego, 6 obra­zów opra­wio­nych kra­jo­znaw­czych, 20 obra­zów opra­wio­nych histo­rycz­nych, 1 mapę Ame­ryki Płn., 1 mapę Ame­ryki Płd., 1 mapę Pol­ski, 4 ter­mo­me­try che­miczne, 5 ksią­żek do biblio­teki.

Od 1931 w szkole dzia­łało har­cer­stwo. Dru­żyna dziew­częca pro­wa­dzona była przez P. Zofię Jusz­czak, dru­żyna chło­pięca (dzia­ła­jąca od 1932 roku) pro­wa­dzona przez P. Helenę Wroń­ską, oddzielną dru­żynę two­rzyły dzieci naro­do­wo­ści żydow­skiej.

W listo­pa­dzie 1931 roku roz­po­częto wyda­wa­nie „Ilu­stro­wa­nej gazetki szkol­nej”. W 1932 roku w szkole został powo­łany, w miej­sce Związku Strze­lec­kiego, Zwią­zek Juna­ków. Zało­żona została rów­nież świe­tlica szkolna.

W roku szkol­nym 1932/33 w szkole dzia­łał skle­pik szkolny oraz Szkolna Kasa Osz­częd­no­ści, do któ­rej nale­żało 61 człon­ków. W tym roku szkoła nabyła radio­od­bior­nik, 87 ksią­żek dla uczniów i 25 dla nauczy­cieli.

Czę­sto orga­ni­zo­wano zabawy i lote­rie fan­towe, z któ­rych dochód prze­zna­czano na wykoń­cze­nie szkoły (w 1933 roku z pozy­ska­nego w ten spo­sób dochodu zamie­rzano wykoń­czyć klasy i zro­bić sufit nad klatką scho­dową, ponie­waż tem­pe­ra­tura w salach wyno­siła 8 stopni Cel­sju­sza).

W cza­sie waka­cji 1933 roku wykoń­czono kolejną salę lek­cyjną (poło­żono deski na podłogę i wybu­do­wano piec z pie­nię­dzy zebra­nych w cza­sie lote­rii 8 maja).

We wrze­śniu 1933 obcho­dzono Święto Szkoły, to wła­śnie wtedy nadano szkole imię Ste­fana Bato­rego. We wrze­śniu 1933 r. powo­łano rów­nież Kółko Kra­jo­znaw­cze.

W cza­sie mro­zów w stycz­niu 1934 roku (mrozy od -10 do –20 stopni), tem­pe­ra­tura w salach się­gała od -1 do +6. Rodzice pro­sili kie­row­nika szkoły, by ten wpły­nął na Dozór Szkolny w Lubli­nie o zwięk­sze­nie ilo­ści dostar­cza­nego do szkoły węgla tak, by tem­pe­ra­tura wyno­siła od + 10 do +14 stopni.

W stycz­niu 1934 r. została skie­ro­wana do Kura­to­rium i do Wydziału Powia­to­wego prośba o sub­wen­cję w kwo­cie 1600 zło­tych na zewnętrzne otyn­ko­wa­nie budynku.

6 czerwca 1934 roku P. Sta­ni­sław Zie­liń­ski – pre­zes Dozoru Szkol­nego, ofia­ro­wał szkole kolek­cję 75 sztuk wypcha­nych pta­ków. W czerwcu wzbo­ga­cono także księ­go­zbiór biblio­teki o 70 ksią­żek i 8 obra­zów. Tego samego mie­siąca zło­żono rów­nież ponowną prośbę do Kura­to­rium o sub­wen­cję na otyn­ko­wa­nie budynku szkol­nego i wykoń­cze­nie jed­nej sali (na kwotę 3000 zł) oraz prośbę do Sta­ro­sty o sub­wen­cję w wyso­ko­ści 1000 zł na wykoń­cze­nie budynku.

W sierp­niu 1934 roku prośba o sub­wen­cję została roz­pa­trzona pozy­tyw­nie, ale szkoła otrzy­mała jedy­nie 500 zło­tych.

W 1934/35 roku do szkoły uczęsz­czało 443 dzieci, na jed­nego nauczy­ciela przy­pa­dało 60 dzieci.

17 marca 1935 roku z oka­zji uro­dzin Mar­szałka Pił­sud­skiego na uro­czy­sto­ści szkolne przy­była mło­dzież gim­na­zjalna z Lublina.

W cza­sie waka­cji 1935 roku w szkole prze­pro­wa­dzono kolejne prace: odno­wiono klasy wewnątrz, poma­lo­wano z zewnątrz okna, w kory­ta­rzu zro­biono posadzkę, wybu­do­wano komórkę na opał.

30 marca 1936 roku uru­cho­miono radio szkolne. Audy­cja radiowa została włą­czona do pro­gramu naucza­nia, codzien­nie o godzi­nie 8 dzieci miały słu­chać 10 minu­to­wej audy­cji.

We wrze­śniu 1936 roku do szkoły uczęsz­czało 398 dzieci (332 dzieci kato­lic­kich, 66 – wyzna­nia moj­że­szo­wego). Uczyło 7 nauczy­cieli.

28 stycz­nia 1936 roku szkoła była wizy­to­wana przez P. Woje­wodę i P. Kura­tora.

W sierp­niu 1936 roku posta­no­wiono wykoń­czyć ostat­nią salę szkolną z fun­du­szu wpi­so­wego oraz pożyczki ze skle­piku szkol­nego.

W marcu 1936 posta­no­wiono zor­ga­ni­zo­wać zabawę taneczną, z któ­rej dochód miał być prze­zna­czony na ufun­do­wa­nie sztan­daru.

20 wrze­śnia 1936 roku odbyła się uro­czy­stość poświę­ce­nia sztan­daru. Cena sztan­daru wynio­sła 370 zło­tych.

W paździer­niku 1936 roku poja­wiła się pro­po­zy­cja budowy kuchni i przy­go­to­wy­wa­nia posił­ków dla dzieci przez człon­ki­nie „opiek kla­so­wych” i przy pomocy uczen­nic klas VI i VII.

7 stycz­nia 1937 roku na zebra­niu Koła Rodzi­ciel­skiego powstał pro­jekt zało­że­nia w szkole orkie­stry man­do­li­ni­stów, do któ­rej miało przy­na­le­żeć od 12 do 14 dzieci. 6 czerwca zapa­dła decy­zja o zaku­pie 2 gitar. (W 1938 r. orkie­stra man­do­li­ni­stów liczyła 24 człon­ków).

W maju 1937 roku odbyła się wycieczka do Gdań­ska i Gdyni – poje­chało 10 dzieci. 12 wrze­śnia 1937 r. skle­pik szkolny został prze­kształ­cony w Spół­dziel­nię Ucz­niow­ską.

W stycz­niu 1937 roku została zało­żona przy szkole sek­cja mode­lar­ska. Człon­ko­wie wyko­nali 5 modeli samo­lo­tów lata­ją­cych.

W 1937 r. w szkole ist­niała jesz­cze jedna nie­wy­koń­czona sala, jej część prze­zna­czono na pokój nauczy­ciel­ski. Ponadto zro­biono 6 warsz­ta­tów sto­lar­skich oraz 1 stół intro­li­ga­tor­ski. 29 sierp­nia 1937 r. na zebra­niu Koła Rodzi­ciel­skiego posta­no­wiono zwró­cić się do Dozoru Szkol­nego o wybu­do­wa­nie w salach szkol­nych po dru­gim piecu, zwłasz­cza w tych, które były wyjąt­kowo zimne.

W roku szkol­nym 1938/39 zało­żone zostało Koło Przy­rod­ni­ków, jego opie­ku­nem została P. Helena Wroń­ska.

Od marca 1938 r. koło orga­ni­zo­wało sprze­daż her­baty w szkole. Dochód był prze­zna­czony na zakup apa­ratu foto­gra­ficz­nego.

16 paździer­nika 1938 roku zapa­dła decy­zja o budo­wie przed­szkola.

Z czasu II wojny świa­to­wej brak infor­ma­cji na temat dzia­łal­no­ści szkoły w Bisku­pi­cach. O tym, że na­dal funk­cjo­no­wała świad­czą jed­nak arku­sze ocen i zacho­wane świa­dec­twa szkolne.

Infor­ma­cje o dzia­łal­no­ści szkoły poja­wiają się w roku 1948. W tym wła­śnie roku w szkole zaczęła dzia­łać orga­ni­za­cja – PCK.

Także w 1948 r. zli­kwi­do­wano Spół­dziel­nię Ucz­niow­ską z powodu wyso­kich kosz­tów han­dlo­wych. W 1957 roku ogro­dzono szkołę i zasa­dzono drzewa, dobu­do­wano w szkole 3 piece, prze­bu­do­wano 8, wyre­mon­to­wano dach.

W 1958 prze­pro­wa­dzono wymianę insta­la­cji elek­trycz­nej.

W 1963 roku szkoła otrzy­mała apa­rat do wyświe­tla­nia fil­mów dźwię­ko­wych od Szkoły nr 12 z Lublina.

W 1967 roku wybu­do­wano piece na kory­ta­rzu dol­nym oraz zro­biono chod­nik dookoła szkoły.

W 1970 roku szkoła została ponow­nie otyn­ko­wana, a rok póź­niej zni­we­lo­wane zostało boisko szkolne. W 1973 roku wpro­wa­dzone zostały ponie­dział­kowe apele.

Na początku lat sie­dem­dzie­sią­tych Piotr Rzep­czyń­ski zało­żył w szkole pierw­szy dzwo­nek elek­tryczny.

W 1994 roku pod­jęta została decy­zja o budo­wie nowej szkoły w Bisku­pi­cach. We wrze­śniu 1995 roku po uzy­ska­niu pozwo­le­nia wyda­nego przez Urząd Rejo­nowy w Lubli­nie roz­po­częła się budowa.

Pod­nio­sła uro­czy­stość poświę­ce­nia i odda­nia nowego budynku szkoły odbyła się 5 wrze­śnia 1999 roku.

Szukaj

Popularne

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

 

Infolinia dla dzieci

BIP

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

  1. 07.45 - 08.30
  2. 08.35 - 09.20
  3. 09.30 - 10.15
  4. 10.30 - 11.15
  5. 11.30 - 12.15
  6. 12.20 - 13.05
  7. 13.10 - 13.55
  8. 14.00 - 14.45
  9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
696
Odsłon artykułów:
2907090
001.jpg